PDA

View Full Version : Sự phát triển ngành lập trình ứng dụng phần mềm và website - Application Development


egv_hr
09-06-2012, 09:45 AM
Application Development (http://academy.vtc.vn/baiviet/61/application-development.aspx)Application Development cung cấp các kỹ năng cần thiết để phát triển ứng dụng trên các công cụ và ngôn ngữ lập trình như: PHP, Java, C# 4.0… với các mô hình ứng dụng Windows Forms (Java, C#), Web Application (PHP, ASPNET, JSP), Web Services sử dụng các hệ quan trị cơ sở dữ liệu MySQL, Sql Server.

Giúp học viên tiếp cận với những nền tảng công cụ mới nhất phát triển ứng dụng phù hợp với mô hình thực tế mà các doanh nghiệp sản xuất và outsource phần mềm đang triển khai.

Sau khi hoàn thành khoá học Application Development, học viên có thể làm được:• Gia công phần mềm.• Xây dựng phần mềm đóng gói.

• Xây dựng phần mềm thương mại điện tử phục vụ kinh doanh, tư vấn…

• Xây dựng phần mềm N-tier (đa tầng) trong các công ty nhiều cấp, nhiều địa điểm như Ngân Hàng, Chứng Khoán, Bảo Hiểm, Bất Động Sản… những ngành có đặc trưng riêng, cần các phần mềm mang tính linh hoạt, bảo mật.

• Xây dựng phần mềm 2–tier (hai tầng) trong các ngành như điện lực, bưu điện, kế toán..… các ngành này rất cần các phần mềm phân tích và xử lý cơ sở dữ liệu.

• Chuyên sâu về quản trị Cơ sở Dữ liệu SQL server, tối ưu hoá Cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyển đổi Cơ sở dữ liệu.

• Quản lý dự án, chuyên viên kỹ thuật, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm.
Nội dung Đào tạo chuyên môn – Danh sách môn học:1. Web Authoring with PHP:Làm quen ngôn ngữ HTML, JavaScript, CSS, cơ bản về PHP và Mysql. Từ đó học viên hiểu về web, có kỹ năng tự xây dựng các trang web sử dụng HTML, JavaScript, CSS, dùng PHP và Mysql để xây dựng các trang web động.

2. RDBMS:
Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, SQL, sử dụng SQL Server 2005. Mục đích của môn học là giúp học viên hiểu về cơ sở dữ liệu, sử dụng ngôn ngữ SQL để thao tác với dữ liệu, làm việc với SQL Server 2005.

3. PHP Workshop

Học viên được học thông qua một ví dụ cụ thể xây dựng các thành phần của một website sử dụng PHP và hệ quản trị Mysql nhằm giúp học viên tự xây dựng được một website hoàn chỉnh.

4. Advanced Web Authoring with PHP

Học viên được tiếp thu các tính năng nâng cao của PHP như mô hình lập trình MVC, Cache, AJAX, áp dụng các tính năng này để nâng cấp tốc độ của web, thêm các tiện ích cho web.

5. Advanced PHP

Cung cấp các kiến thức về PHP hướng đối tượng, tìm hiểu về mô hình lập trình MVC. Từ đó có thể tự mình code một website theo PHP hướng đối tượng, tiếp cận với mô hình lập trình MVC thường được sử dụng trong các framework.

6. PHP OpenSource Frameworks

Giảng dạy phương pháp sử dụng 2 framework điển hình, cách tiếp cận với framework nhằm giúp học viên có thể tự xây dựng ứng dụng dựa trên framework Symfony và Drupal.

7. Advanced SQL

Tập trung nghiên cứu các tính năng nâng cao của SQL như trigger, stored procedure, index, view… Hình thành cho học viên kỹ năng tự viết các trigger, stored procedure để giúp cho việc thực thi SQL nhanh hơn, đảm bảo các ràng buộc chặt chẽ.

8. UML
Cung cấp các kiến thức đa dạng về:

- Phương pháp thiết kế hướng đối tượng và sử dụng thành thạo công cụ để thực hành phân tích và thiết kế hướng đối tượng với các bài toán cụ thể.
- Các nguyên tắc thiết kế và thiết kế mẫu trong hướng đối tượng.
- Làm quen với công cụ hiện đại trong thiết kế hướng đối tượng: Rational Rose.

Mục đích của môn học nhằm giúp học viên áp dụng phương pháp thiết kế hướng đối tượng trong phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển các kỹ năng cao cấp trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng, sử dụng thành thạo các sơ đồ và ký hiệu trong thiết kế.

9. Java Core

Cung cấp các kiến thức về lập trình hướng đối tượng; các khái niệm cơ bản và cấu trúc chương trình Java; Viết, biên dịch, gỡ rối, thực thi các trương trình Java; Sử dụng một số thư viện cơ bản của Java; Xây dựng ứng dụng đơn giản, làm nền tảng cho phát triển các ứng dụng sau này.

Mục đích môn học: giúp học viên nắm được các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng, có kỹ năng sử dụng các thư viện cơ bản trong Java, sử dụng Java kết hợp các trình công cụ lập trình để viết các ứng dụng chạy trên giao diện dòng lệnh.

10. Java Application Programming
Tìm hiểu các khái niệm TCP/IP, Java Sockets v.v.., sử dụng Swing để phát triển các ứng dụng giao diện đồ họa, lập trình mạng sử dụng Java, kết nối với DB, xây dựng các ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu, bảo mật trong Java.

Kết thúc môn học, học viên có kĩ năng phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh sử dụng ngôn ngữ Java, nắm rõ hơn về các thư viện đồ họa, cách lập trình mạng trong Java, cách kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu trong Java.

11. XML
Cách tạo XML, kiểm tra XML theo chuẩn và theo cấu trúc, cách viết hiển thị XML theo mẫu, chuẩn trao đổi dữ liệu XML, ứng dụng XML trong thực tế nhằm giúp học viên hiểu chuẩn trao đổi thông tin giữa các ứng dụng và internet, tạo cơ sở cho việc trao đối dữ liệu.

12. Web Development with JSP and Servlets

Cung cấp các kiến thức tổng quan về Servlet và JSP, thiết lập web server sử dụng TomCat hoặc Glassfish, lập trình JSP và Servlet, sử dụng thư viện Tag chuẩn (JSTL), đóng gói và triển khai ứng dụng Web nhằm phát triển ứng dụng web bên cạnh các công nghệ như .NET, PHP, Perl, Ruby v.v.. bằng cách sử JSP và Servlet.

13. Java Server Faces

Giới thiệu toàn diện về JSF framework và mô hình MVC trong lập trình ứng dụng Web, sử dụng Managed-bean trong JSF, lập trình sử dụng ngôn ngữ biểu thức (expression language), các thẻ chuẩn trong JSF, sử dụng Facelets trong JSF, sử dụng JSF trong chuyển đổi kiểu và xác thực, mô hình sự kiện trong JSF, sử dụng JSF để xây dựng các thành phần UI.
Mục đích môn học: Học viên sử dụng thành thạo JSF framework để phát triển các ứng dụng Web.

14. Enterprise Java Bean

Tiếp cận với kiến trúc Struts, lập trình Action, quản lý lỗi trong Struts, kết nối cơ sở dữ liệu trong Struts nhằm xây dựng các ứng dụng web hoàn toàn dựa trên kiến trúc MVC, tìm hiểu và sử dụng Struts Framework để phát triển các ứng dụng Web.

15. Java Web Services

Tìm hiểu kiến trúc SOA (Xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ), thao tác với tài liệu XML, các khái niệm, cách làm việc và cách tạo ra WSDL (các tệp cấu hình và đặc tả các dịch vụ web), phát triển, triển khai và giám sát một web services.
Kết thúc môn học các học viên có thể thao tác tốt với tài liệu XML, cách tạo ra WSDL, xây dựng Web Service sử dụng Java(cách tạo ra WS, cách thức triển khai, xây dựng các chính sách bảo mật cho Web services).

16. Programming C# 4.0

Môn học cung cấp các cơ sở nguyên tắc cơ bản của C # trong Visual Net 2010 cần phải có để học nghệ thuật của công nghệ phần mềm cũng như công nghệ phần mềm như ASP.NET, AJAX, WPF, Silverlight, Windows Forms, cơ sở dữ liệu, Báo cáo, quản trị nội dung, vv

17. Development Windows Forms

Lập trình desktop với C# Windows Forms nhằm phát triển các ứng dụng đơn hoặc kết nối mạng trên desktop.

18. Advanced Windows Forms

Tập trung nghiên cứu chuyên sâu các công cụ hiện đại, cách xây dựng ứng dụng và các control một cách chuyên nghiệp, làm việc với đa tiến trình trong ứng dụng, sử dụng công nghệ mới trong làm việc với CSDL, hiểu biết về một số mô hình phát triển hiện đại, sử dụng một số mô hình có sẵn để xây dựng, quy trình kiểm thử, quy trình triển khai19. ASP.NET Development.

Qua môn học học viên được đào tạo các kĩ năng: xây dựng ứng dụng một cách chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tế và quy trình phát triển của các doanh nghiệp hiện nay, quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp sử dụng các nền có sẵn, cách kiểm thử phần mềm.

19. ASP.NET Development:

Lập trình web trên nền C#.Net nhằm đào tạo cho học viên các kỹ năng lập trình các ứng dụng trên nền web, lập trình website.

20. Advanced ASP.NET Development and LINQ

Nghiên cứu chuyên sâu về các Control nâng cao, các kỹ thuật nâng cao trong lập trình web sử dụng công cụ Visual Studio 2010, Masterpage và controls, tracing và debugging, thao tác dữ liệu với ứng dụng Web và với LINQ, quản lý dữ liệu với Dynamic Data, sử dụng Ajax trong web Asp.net, kiến thức căn bản về dịch vụ web, quản lý State, bảo mật trong ứng dụng Web, thực thi một số mô hình phát triển web, quản lý Cấu hình và cài đặt Web.

Qua môn học học viên sẽ hình thành các kỹ năng nâng cao để phát triển ứng dụng web một cách chuyên nghiệp.

21. Windows Communication Framework
Lập trình với Window Comunication Foundation nhằm hỗ trợ phát triển các ứng dụng kết nối, cung cấp các dịch vụ để ứng dụng khác sử dụng.

22. Silverlight

Lập trình với XAML&SilverLight nhằm phát triển các ứng dụng Rich Internet Application, phát triển các game, audio and video player trên web.
Học Application Development tại VTC Academy có nhiều giá trị khác biệt:
- Cam kết tuyển dụng các học viên có kết quả khá giỏi


- Áp dụng mô hình huấn luyện thực tập thực tế “cầm tay – chỉ việc”

- Mô hình giảng viên hỗ trợ học tập “1 kèm 1”

- Học trong môi trường làm việc

- Cộng đồng chuyên gia chuyên ngành trong nước và quốc tế do VTC xây dựng


Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC - VTC Academy (http://academy.vtc.vn/)

BùiHuânx2
24-09-2014, 08:19 AM
Tổ chức sự kiện tại Thanh Hóa 0967 877 586 (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
Công ty tổ chức sự kiện tại Thanh Hóa 0967 877 586 (http://muare.vn/threads/60/cong-ty-to-chuc-su-kien-tai-thanh-hoa-hatuba-event.3219000/#post-31416477)
To chuc su kien tai thanh hoa 0967 877 586 (http://hatuba.com.vn/vn/event/)
CÔNG TY TNHH HATUBA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH (http://hatuba.com.vn/vn/event/)
Mỗi doanh nghiệp khi tham gia thị trường đều mong muốn đạt được một vị trí nhất định trong tâm thức công chúng, do vậy mỗi bài toán truyền thông cần một lời giải khác biệt. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo là chìa khóa cho mọi ý tưởng truyền thông. CÔNG TY TNHH HATUBA được thành lập với mong muốn đáp ứng nhu cầu truyền thông đa dạng của các cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và hưởng lợi từ dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý, hiệu quả tối ưu. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
Qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông – tổ chức sự kiện. Hatuba đã trở thành một thương hiệu uy tín, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành trên toàn quốc. Sản phẩm chất lượng cao của công ty đã có mặt tại rất nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và trong khu vực. (http://muare.vn/threads/60/cong-ty-to-chuc-su-kien-tai-thanh-hoa-hatuba-event.3219000/#post-31416477)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
Với quy trình quản lý đạt chuẩn chất lượng ISO, đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đội ngủ thợ tay nghề bậc cao, các thiết bị và máy móc hiện đại được lắp đặt và sản xuất trong hệ thống xưởng rộng hơn 2000m2. Hatuba đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất với chi phí hợp lý nhất. (http://hatuba.com.vn/vn/event/)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
HATUBA EVENT ra đời nhằm khẳng định tính thiết thực và tầm quan trọng của hoạt động tổ chức sự kiện trong mọi diễn biến và bước ngoặc của một doanh nghiệp bất kể ngành nghề, quy mô. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
Để mỗi khoảng khắc trở thành một dấu ấn, một cột mốc, các chuyên gia sáng tạo và tổ chức sự kiện tại Hatuba Event sẽ vận dụng kinh nghiệm thực tiển cũng như nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng để xây dựng những đề xuất độc đáo, sáng tạo và chuyên nghiệp: (http://muare.vn/threads/60/cong-ty-to-chuc-su-kien-tai-thanh-hoa-hatuba-event.3219000/#post-31416477)

.
- Tổ chức lễ khai trương, khánh thành. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/547_to-chuc-le-khai-truong-khanh-thanh.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức lễ khởi công, động thổ. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/542_to-chuc-le-khoi-cong-le-dong-tho.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm mới. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/543_to-chuc-le-ra-mat-gioi-thieu-san-pham.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức hội nghị khách hàng, chi ân khách hàng. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/1029_to-chuc-hoi-nghi-khach-hang-tri-an-khach-hang.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/1030_to-chuc-le-ky-niem-cong-ty.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức hội nghị, hội thảo. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/1033_to-chuc-hop-bao-hoi-nghi-hoi-thao.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Tổ chức các lễ hội, sự kiện cộng đồng. (http://hatuba.com.vn/vn/event/services/1034_to-chuc-le-hoi-su-kien-cong-dong.html)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- Cho thuê trang thiết bị và cung cấp nhân sự phục vụ tổ chức sự kiện (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
. (https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
- …..
(https://plus.google.com/u/1/115490011203301221769/posts)
Hatuba Event luôn tự hào là nhà tổ chức sự kiện với chất lượng và giá cả tốt nhất. Lựa chọn chúng tôi quý khách hàng sẽ nhận được sự hài lòng tuyệt đối. (http://hatuba.com.vn/vn/event/)

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH HATUBA
Địa chỉ:Lô 24 khu liên kế Bà Triệu – Đông Thọ - TP.Thanh Hóa
Mobile: 0967 877 586
Email: vondv-kd@hatuba.com.vn
Website: http://hatuba.com.vn/ (http://hatuba.com.vn/)


http://i1255.photobucket.com/albums/hh625/kienlua8686/tochucsukientaithanhhoa.jpg (http://hatuba.com.vn/vn/event/)
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......